آیا ممکن است فرازمینی های هوشمند از زمین بازدید کرده باشند؟

Extraterrestrial2

آیا ممکن است فرازمینی های هوشمند از زمین بازدید کرده باشند؟

آیا ممکن است فرازمینی های هوشمند از زمین بازدید کرده باشند؟

Extraterrestrial1
Extraterrestrial1

 

دانشمندان هاروارد در پروژه ی بین المللی گالیله به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستند.

پروژه گالیله تحت نظارت گروهی چند در سازمانی از دانشمندان به رهبری آوی لوئب ، استاد بخش نجومی دانشگاه هاروارد به دنبال بررسی شواهدی درباره تمدن های قدیمی یا فعال هوشمند فرازمینی هستند.

هدف پروژه یاد شده تحلیل تلسکوپی، نقشه های نجومی و طراحی الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای شناسی مسافران احتمالی میان ستاره ای، ماهواره های فرازمینی و پدیده های هوایی ناشناس (UAP) است.

Extraterrestrial
Extraterrestrial

لوئب قبلا گفته بود شئ عجیب اومواموا که در سال 2017 از نزدیکی زمین عبور کرد و در دسته دنباله دار یا سیارک ها قرار گرفت ، نمونه ای از فناوری فضایی است.

اینکه پروژه گالیله بتواند وجود فرازمینی های هوشمند و رد پای فناوری های آن هارا اثبات کند به زمان وابسته است;

اما جستجوی فعال برای برای چنین شواهد فیزیکی می تواند احتماب یافتن اولین نمونه های فناوری فرازمینی را افزایش بدهد.