زمین لزوما بهترین سیاره ی کیهان نیست!

Earth-is-not--necessarily-the-best-planet-in-the-universe

زمین لزوما بهترین سیاره ی کیهان نیست!

Earth-is-not-necessarily-the-best-planet-in-the-universe
Earth-is-not-necessarily-the-best-planet-in-the-universe

زمین لزوما بهترین سیاره ی کیهان نیست!

پژوهشگرها تا کنون چندین سیاره فراخورشیدی را شناسایی کرده اند که به نظر می رسد شرایط بهتری برای ادامه حیات داشته باشند.

برخی از این سیاره ها در فاصله مطلوب تری نسبت به ستاره خود دارند.

پژوهشی به سرپرستی درک اسکولز ماکوک از دانشگاه ایالتی واشنگتن ، به ویژگی سیاره های فرا سکونت پذیر اختصاص یافت.

این سیاره ها بزرگتر ، کهن تر ، اندکی نرم تر و حتی مرطوب تر از زمین هستند.

حیات میتواند به سهولت روی سیاره هایی که با سرعت کمتری به دور ستاره خود میچرخند رونق پیدا کند.

عمر چنین ستاره هایی معمولا بیشتر از خورشید است.

24 کاندبد احتمالی سیاره های فراسکونت پذیر بیش از 100 سال نوری از زمین فاصله دارند; اما به گفته اسکولز ، این پژوهش می تواند به رصد های آینده تلسکوپ فصایی جیمز وب ، کمک کند.

او می افزاید: با نسل بعدی تلسکوپ ها به داده های بیشتری دست خواهیم یافت;

بنابراین باید در انتخاب اهداف دقت کنیم.

باید روی سیاره هایی بیشتر تمرکز که سرایط امید بخشی برای رونق حیات پیجیده دارند نباید لزوما به زمین دوم باشیم;

زیرا ممکن است سیاره هایی با شرایط بهتر نسبت به زمین وجود داشته باشند .

سکونت پذیری لزوما به این معنی نیست که  این سیاره ها دارای حیات باشند;

بلکه صرفا باید شرایط مناسب برای شکل گیری حیات داشته باشند.

Earth-is-not-necessarily--the-best-planet--in-the-universe
Earth-is-not-necessarily–the-best-planet–in-the-universe