نظریه جهان های موازی

Parallel-world1

نظریه جهان های موازی

نظریه جهان های موازی

در سال 2012 دو فیزیکدان کوانتوم ، دکتر سرژ هاروش و دکتر دیوید واینلند برای آزمایش های خود جایزه نوبل دریافت کردند.

آنها نشان دادند که “یک ذره میتواند همزمان در دو مکان متفاوت باشد”.

Parallel-world
Parallel-world

این آزمایشات به طور غیر مستقیم نشان داد که جهان موازی وجود دارد.

ماجرای جهان موازی از سال 1954 با ایده ی آقای «هیو اورت» آغاز شد. او که دانشجوی دکتری دانشگاه پرینستون آمریکا بود،

اعتقاد داشت که هر تصمیم و فعالیت ما در جهان های موازی نتاج و پیامد های متفاوتی دارند.

موجوداتی که در این جهان منقرض شده اند، در جهانی دیگر تکامل یافته اند و اکنون در حال زندگی هستند. از طرفی دیگر،

احتمال می رود که ما انسان ها در جهانی دیگر منقرض شده باشیم.

طبق این نظریه با هر تصمیمی که ما می گیریم، یک جهان موازی ایجاد میشود.

بحث درباره جهان های موازی به شدت جذاب و هیجان آور است ، ولی واقعیت این است که این نظریات هنوز تایید نشده است.

Parallel-world2
Parallel-world2